Maksustamine

Norra maksusüsteem on jagatud kahte gruppi: üksikisikud ja ettevõtted.
Norra maksusüsteemi peetakse keeruliseks ja on tavaline, et ka norralased kasutavad sageli maksunõustajate abi. Norras kehtib astmeline tulumaks, mis jääb vahemikku 7,8-47,8%. Lihtsalt lahtiseletatult tähendab see seda, et mida suurem on töötaja palk, seda kõrgem on tema maksumäär. Norras peetakse töötaja palgast kinni ka sotsiaalmaksud.

Norra Maksuameti info töötajatele ja tööandjatele

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte tulumaks Norras on 28%, mis vastab umbes OECD riikide keskmisele.

Juhul kui osanikele makstakse välja dividenditulu, siis lisandub selle osa pealt täiendavalt 28%. Jõukusemaksu ettevõttel pole.

Asjatundjad soovitavad otsustada aktsiaseltsi kasuks, kui ettevõtte kasum osutub suuremaks kui isiklikuks tarbimiseks vajalik, sest siis jääb raha üle ka investeeringuteks. Paljud ettevõtjad loovad aktsiaseltsi tütarfirmasid, millesse investeeritakse ja välditakse seeläbi dividendide pealt tulumaksu maksmist.

Välisettevõte, mis töötab Norras lepingu alusel ja vastutab töö tulemuse eest nii aja, kvaliteedi kui ka hinna mõttes ning kasutab enda töövahendeid, loetakse maksukohuslaseks, kes esitab vajaliku dokumentatsiooni norra keeles ja tasudes kõik ettenähtud maksud Norras.

Käibemaks

Norras kehtib kolm käibemaksumäära:

 • 25% on üldine kaupade ja teenuste puhul rakendatav määr;
 • 10% määra rakendatakse hotelliteenuste, reisijateveo, reisibüroode, kinopiletite puhul;
 • 14% toiduainete puhul.
  Välismaised ettevõtted, kelle kaupade või teenuste käive 12-kuulise perioodi jooksul ületab 50 000 NOKi piiri, peavad end registreerima käibemaksukohuslaseks.Need ettevõtted, millel puudub Norras aadress või tegevuskoht, peavad registreerima end esindaja kaudu käibemaksukohuslaseks.Esindajaks on tihti õigusbürood, audiitorfirmad ja raamatupidamisteenuseid pakkuvad ettevõtted. Siin on oluline märkida, et kohustus maksuametile käibemaks edastada lasub välisettevõttel ja esindajal ühiselt. Seetõttu nõuavad esindajad tihti riskide maandamiseks deposiiti või sooritatakse maksed esindaja pangaarve kaudu, millest eraldatakse käibemaks ja esindaja tasu ning seejärel laekub ülejäänud summa välisettevõtte arvele.

  Üksikisiku tulumaks

  Üksikisiku maksusüsteem, mille määrad jäävad vahemikku 7,8% kuni 47,8%, sisaldab ka FIE tulu, sest nimetatud äritegevusest saadud tulu loetakse sellesse gruppi ja maksustatakse vastavalt. Üksikisik maksab oma isiklikult ja oma ettevõtlusest saadud sissetulekult tulumaksu. Kõrgendatud tulumaksu rakendatakse kui tulu ületab teatud taset. Kogu vara väärtuse pealt tuleb tasuda jõukusemaksu ning ettevõttest saadud tulu pealt tuleb maksta sotsiaalmaksu. Kokkuvõttes võib FIE maksta enam maksu kui näiteks aktsiaseltsi osanik.

  Välismaalased, kes töötavad Norras, peavad makse maksma esimesest päevast alates Norra maksuametile, olenemata enda või tööandja kodakondsusest ning sõltumata sellest, kui pikaks ajaks tööleping on sõlmitud.

  Töötaja peab kohalikust maksuametiust taotlema maksekaardi (Skattekort) ning esitama selle tööandjale.
  Selle alusel saab tööandja töötasult kinni pidada töötajale kehtestatud tulumaksu.
  Kui töötaja ei ole esitanud maksukaarti tööandjale, tuleb tema töötasult kinni pidada tulumaksu maksimummäär ehk 47,8 %.
  Töötaja on ise kohustatud jälgima, et tema maksumäär vastaks tulu suurusele.

  Tööandjal on kohustus töötajatele maksud tasudelt, kinni pidada maksud. Kui tööandja on jätnud oma kohustused täitmata, nõuab maksuamet vastavate summade tasumist töötajalt. Maksmata jätmise korral on Norra maksuhalduritel võimalus Eesti residentide maksuvõlgade sissenõudmiseks abi saada Eesti maksuametilt.

  Kuigi Eesti ja Norra vahel on sõlmitud maksuleping topeltmaksustamise vältimiseks, ei vabasta see tulude deklareerimise kohustusest Norras, sest deklareerimise kohustused reguleeritakse lepinguosaliste riikide seadustega maksulepingust olenemata. Norras on (erinevalt Eestist) tulude deklareerimise kohustus ka kõigil mitteresidentidel (seega ka Eesti residendist töötajal) – vt Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

  Kui eestlane otsustab Norrasse tööle minna, siis tuleks koheselt võtta ühendust maksuametiga Norra maksuhalduri veebilehel  ja uurida täpsemalt, millised maksukohustused tal tekivad. Samuti tasub Norra maksuhaldurilt uurida, kas tuleks Eesti maksuhaldurilt paluda residentsustõend.

  Kui isik lahkub Norrast, siis tuleb sellest teavitada ka Norra maksuametit, sest vastasel juhul maksustamine jätkub.

  Maksulepinguga sätestatud soodustused ja erisused. Maksulepingu art 15 lg 2 sätestab tulumaksuvabastused, mille kohaselt Norras töötav Eesti resident maksab oma maksud alati Eestile, kui:

 • isik ei viibi Norras üle 183 päeva 12-kuulise perioodi jooksul;
 • tasu maksab tööandja või makstakse tööandja nimel, kes ei ole Norra resident;